पत्रकारले सरकारले गरेको विकासमा समाचार नै लेख्दैनन् : प्रधानमन्त्री ओली

sf7df8f}F % kmfu'g k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL,phf{dGqL jif{dfg k'g,;~rf/ tyf ;"rgfdGqL uf]s''nk|;fb af:sf]6fnufot ;f]daf/ g]kfn ljB't k|flws/0fsf] cfof]hgfdf sf7df8f}Fsf] d+xf/fhu~hdf z''ef/De sfo{qmd sf7df8f}F % kmfu'g k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL, phf{dGqL jif{dfg k'g,;~rf/ tyf ;"rgf k|ljlwdGqL uf]s''nk|;fb afF:sf]6fnufot ;f]daf/ d+xf/fhu~hdf sf7df8f}F pkTosf ljB't k|0ffnL e"ldut tyf ;''b''9Ls/0f sfo{sf] z''ef/De sfo{qmddf . g]kfn ljB't k|flws/0fsf] cfof]hgfdf pQm k|0ffnL tof/ ul/Psf] 5 . t:aL/ M /f]zg ;fksf]6f,/f;;

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पत्रकारले सरकारले गरेको विकासमा समाचार नलेखेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौंको महाराजगञ्जमा आज तार भुमिगत गर्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमले बाँसुरी बजाएको फोटो र समाचार हाल्ने तर विकासका समाचार नलेख्ने गरेको बताएका हुन् ।

केही बुद्धिजीवि र सञ्चारमाध्यमले विकास देख्न नसकेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले सरकारले तुइन विस्थापित गर्ने काम गरिरहेपछि त्यसबारेपनि सञ्चारमाध्यमले भ्रम फैलाउने काम गरेको समेत बताए ।

सरकारको बिरोध गर्नकै लागि दार्चुला पुगेर तुइनको फोटो खिचेर पत्रकारले सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ थियो । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारले आदरार्थी शब्द प्रयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie