सभामुख सापकोटाको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने १० जनाभन्दा बढी मानवअधिकारकर्मी पक्राउ

sf7df8f}F ^ df3 M g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -g]skf_ sf g]tf Pj+ k"j{ ;~rf/ ;"rgfk|ljlw dGqL clUgk|;fb ;fksf]6f ;f]daf/ a;]sf] k|ltlglw;efsf] a}7sdf ;xefuL x'++b} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं : नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटाको शपथ ग्रहण विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने १० जना भन्दा बढी मानवअधिकारकर्मीहरु पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई राष्ट्रपति भवन शितल निवास अगाडि प्रदर्शन गर्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

सभामुखमा निर्वाचित सापकोटालाई शपथ ग्रहण नगराउन माग गर्दै मानवअधिकारकर्मीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie