बाँस्कोटाको घरमा बम विस्फोट गराउनेलाई कारवाही गर्न अध्यक्ष दाहालको माग

eQmk'/, @* kmfu'g -/f;;_ M k"j{;+rf/, ;"rgf tyf k|lalw dGqL uf]s'n af:sf]6fsf] dWok'/lyld gu/kflnsf j8f g+=! nf]sGynLl:yt dgf]x/f kmfF6df /x]sf] gjlgld{t 3/df zlQmzfnL ad la:kmf]6 ePkl5 km'6]sf l;;fx? . tl:j/ M /d]z lu/L, eQmk'/

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घरमा बम विस्फोट गराउने समूहलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

उनले आज एक वक्तब्य जारी गर्दै अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । दाहालले घटनामा संलग्न अपराधीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन र कडा कानुनी कारवाही गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन मा गरेका छन् ।

उनले वक्तव्यमार्फत् बाँस्कोटाको घरमा प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराउने आपराधिक घटनाको भर्त्सना पनि गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie