प्रदेश नम्वर ५ को राजधानी कपिलवस्तुलाई बनाउनु पर्ने माग गर्दै तौलिहवामा रिले अनशन शुरु

slknj:t'nfO{ % g+a/ k|b]zsf] /fhwfgL agfpg' kg]{ dfu ub}{ ;b/d'sfd tf}lnxjf zlgjf/af6 ;'? ul/Psf] l/n] cg;g . % g+a/ k|b]zsf] /fhwfgL bfªsf] efn'jfª k|:tfa u/]/ k|b]z ;efdf k|:tfj btf{ ul/Pkl5 To;sf] lj/f]w ub}{ slknj:t'sf] ;b/d'sfd tf}lnxjfdf l/n] cg;g yflnPsf] xf] . slknj:t' af;Lsf gfddf gful/s cu'jf, hgk|ltlglw / clwsf/sdL{x? zlgjf/ $ ah]af6 l/n] cg;g a;]sf 5g . tl:j/M dgf]h kf}8]n÷sflGtk'/

प्रदेश नम्वर ५ को राजधानी कपिलवस्तुलाई बनाउनु पर्ने माग गर्दै सदरमुकाम तौलिहवामा रिले अनशन शुरु गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ता र नागरिक अगुवाहरु रिले अनशन बसेका छन् । ऐतिहासिक कालमै शाक्य गणराज्यको राजधानीको रहेको कपिलवस्तुलाई प्रदेश नं. ५ को राजधानी बनाउनु पर्ने अनशनकारीको माग छ । रिले अनशनको पहिलो दिन कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष सुदीप पौडेल, नागरिक अगुवाहरु रउफ अहमद खां, सन्जय गुप्ता, बृजेश भट्टरा, अशोक गुप्ता, तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष सन्तोष कुमार कसौधन लगायत अनशन बसेका छन् । प्रदेश नं. ५ को राजधानी भालुवांगमा राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भए लगत्तै शुक्रवार तौलिहवा बजारमा मसाल जुलुस सहित विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । अनशनकारीहरुलाई जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थाहरुले समेत ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie