प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक पनि स्थगित

sf7df8f}F, @$ df3 M k|d'v k|ltkIfL bn g]kfnL sfFu|];sf ;f+;bn] k|ltlglw;ef z'qmaf/sf] a}7sdf lj/f]w ub}{ . clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]un] g]sfsf g]tf lahos'df/ uR5bf/nfO{ e|i6frf/sf] cf/f]k nufPkl5 ;+;b a}7s cj?4 u/]sf] xf] . t:jL/ M /Tgs[i0f >]i7, /f;;

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको विरोध कायमै रहेपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक पनि स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरु उठेर अवरोध गरेका थिए ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले कांग्रेसका सांसदहरुलाई ‘तपाईंहरुले उठाएको विषय’ अदालतमा प्रवेश भइसकेको हुँदा सदन सुचारु गर्न दिन आग्रह गरेका थिए । तर कांग्रेस सांसदहरुले आफूहरुले बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले यसअघिका दुईवटा बैठकमा शालिनतापूर्वक कुरा सुनिसकेको जनाउँदै बैठक मंगलबारसम्म स्थगित गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Techie